-->

Quản lý cơ sở dữ liệu về giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh NINH BÌNH


Nghiên cứu và phát triển bởi

Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp